Bini 1000 S

Bini 1000S är en ånggenerator med oljeeldad vattenrörspanna av genomströmningstyp. Aggregatet är försett med oljebrännare avstandardtyp, elverk, matarvattenpump och tankar för vatten och bränsle. Bini 1000S är lämplig för tining av vägtrummor, frusna ledningar, tjäle vid grävningsarbeten m.m. Funktion Vattentanken och maskinenheten är värmeisolerade så att aggregatet med stängda luckor och fylld uppvärmd vattentank, klarar uppställning i 24 timmar vi -25° C. Ett inbyggt elverk svarar för elförsörjningen av vattenpump, brännare och kontrollorgan. Elverket som är bensinmotordrivet kan enkelt skiljas från aggregatet och användas för andra ändamål. Bini 1000S kan även anslutas till 230 V 1-fas elnät. Matarvattenpumpen pumpar vatten från vattentanken till värmeslingan där vattnet upphettas till ånga. Ångan tas ut genom en till slingan ansluten ångslang. Till ångslangen kan trumtiningsmunstycke eller tjältiningsutrustning anslutas. I anslutning till matarvattenledningen sitter en shuntventil. I det fall man önskar torrare ånga minskar man vattenmängden till slingan genom att öppnas huntventilen. En del av matarvattnet går då direkt tillbaka till tanken. I matarvattenledningen finns en tryckvakt som bryter spänningen till brännaren och vattenpumpen om trycket blir för högt i ledningen. Där finns dessutomen flödesvakt som bryter spänningen till brännaren om vattenflödet av någon anledning upphör. Termostaten i ångutloppet bryter spänningen till brännaren om ångtemperaturen överstiger normala värden. Brännaroljan pumpas från bränsletanken till brännarmunstycket. Oljebrännaren som är av standardtyp är placerad i övre delen av värmeslingan. Vattenpump- och brännarmotor samt manöver- och kontrollorgan får sin spänning från det inbyggda elverket eller från nätet. Uppbyggnad Luckor och dörrar är placerade så att drift och underhåll underlättas. Tak och väggar är uppbyggda av lätt löstagbara sektioner. För att underlätta förflyttning av aggregatet är det försett med lyftögla och gaffelfickor. Vatten- och bränsletankar är dimensionerade för ca 6 timmars kontinuerlig drift.